Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 55.93% 1621 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 36.16% 1048 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 51.24% 18 / 53 2
Play Rate 1.26% 44 / 53 1
Ban Rate 1.04% 23 / 53 1
Playerbase Average Games Played 109.07 2 / 53 0
Gold Earned 13149 9 / 53 6
Kills 8.93 3 / 53 1
Deaths 7.17 48 / 53 3
Assists 5.86 44 / 53 3
Damage Dealt 22210 18 / 53 3
Damage Taken 30335 28 / 53 0
Minions Killed 178 41 / 53 5
Tổng Thể 31 / 53 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.59% _____ 945 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.44% | 717 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.44% | 717 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.62% | 399 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.47% | 268 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.77% | 144 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 52.77% | 144 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.8% | 84 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 52.66% | 38 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.5% | 369 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 48.5% | 369 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.76% | 130 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.76% | 130 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Akali

Top Bị Akali Khắc Chế