Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 54.39% 2122 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 36.63% 1429 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 50.73% 20 / 56 7
Play Rate 1.22% 45 / 56 4
Ban Rate 1.03% 22 / 56 5
Playerbase Average Games Played 109.07 3 / 56 0
Gold Earned 12941 16 / 56 4
Kills 9 4 / 56 1
Deaths 7.15 46 / 56 1
Assists 5.59 49 / 56 0
Damage Dealt 21805 23 / 56 10
Damage Taken 29598 29 / 56 1
Minions Killed 173.07 48 / 56 6
Tổng Thể 35 / 56 9

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.51% _____ 1289 Trận
Tỷ Lệ Thắng 42.85% _____ 7 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.58% | 1010 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.58% | 1010 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.7% | 566 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.62% | 335 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 48.12% | 187 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +1.19 sức mạnh phép thuật
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 54.03% | 124 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.5% | 115 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.11% | 108 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52% | 500 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 62% | 150 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.25% | 155 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 52.25% | 155 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Akali

Top Bị Akali Khắc Chế