Akali

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 53.33% 1808 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 35.95% 1219 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 49.63% 32 / 55 8
Play Rate 1.19% 41 / 55 0
Ban Rate 1.06% 19 / 55 2
Playerbase Average Games Played 64.09 20 / 55 0
Gold Earned 12882 14 / 55 8
Kills 8.67 3 / 55 1
Deaths 7.08 48 / 55 1
Assists 5.64 46 / 55 4
Damage Dealt 21656 21 / 55 5
Damage Taken 29733 28 / 55 1
Minions Killed 173.1 43 / 55 4
Tổng Thể 35 / 55 7

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 49.73% _____ 1114 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.81% | 883 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.13% | 290 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 49.39% | 492 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 50.77% | 321 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.89% | 167 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 50.89% | 167 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.38% | 106 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.01% | 101 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 48.83% | 430 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 51.77% | 141 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.88% | 135 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 48.88% | 135 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Akali

Top Bị Akali Khắc Chế