Kayle

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 60.77% 1892 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 24.6% 766 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 54.75% 2 / 56 0
Play Rate 1.75% 37 / 56 1
Ban Rate 0.28% 42 / 56 1
Playerbase Average Games Played NaN 37 / 56 0
Gold Earned 12586 7 / 56 1
Kills 5.45 37 / 56 4
Deaths 5.87 24 / 56 3
Assists 6.44 27 / 56 8
Damage Dealt 19177 32 / 56 7
Damage Taken 23915 39 / 56 0
Minions Killed 202.63 4 / 56 1
Tổng Thể 22 / 56 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.54% _____ 1740 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.51% | 1671 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.51% | 1671 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.21% | 581 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 65.21% | 138 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 56.68% | 157 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 56.68% | 157 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.41% | 199 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 55.41% | 199 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.56% | 1276 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 55.56% | 1276 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.34% | 147 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.34% | 147 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Kayle

Top Bị Kayle Khắc Chế