Kayle

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 51.87% 1660 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 29.46% 943 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.46% 9 / 56 5
Play Rate 1.42% 41 / 56 2
Ban Rate 0.25% 42 / 56 4
Playerbase Average Games Played 75.37 5 / 56 0
Gold Earned 13359 8 / 56 1
Kills 6.2 31 / 56 0
Deaths 6.66 32 / 56 2
Assists 6.31 36 / 56 2
Damage Dealt 20780 32 / 56 4
Damage Taken 25861 38 / 56 2
Minions Killed 215.05 4 / 56 0
Tổng Thể 28 / 56 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 53.01% _____ 1560 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 1373 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.65% | 1373 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 51.27% | 509 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.68% | 129 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 60% | 130 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 60% | 130 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 51.32% | 147 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.66% | 142 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 54.15% | 1060 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.15% | 1060 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.45% | 211 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.45% | 211 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Kayle

Top Bị Kayle Khắc Chế