Kayle

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 45.42% 1058 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 32.15% 749 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.26% 8 / 53 1
Play Rate 1.27% 43 / 53 2
Ban Rate 0.25% 43 / 53 1
Playerbase Average Games Played 75.37 4 / 53 0
Gold Earned 13469 4 / 53 3
Kills 6.2 30 / 53 0
Deaths 6.5 30 / 53 1
Assists 6.31 34 / 53 0
Damage Dealt 21642 23 / 53 7
Damage Taken 26004 37 / 53 2
Minions Killed 219.47 3 / 53 0
Tổng Thể 27 / 53 2

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 51.91% _____ 994 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 51.7% | 909 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 53.84% | 65 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.07% | 313 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 52.07% | 313 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 68.04% | 97 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 68.04% | 97 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 50.96% | 92 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.1% | 74 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.66% | 693 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.66% | 693 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 63.33% | 90 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 66.66% | 21 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Kayle

Top Bị Kayle Khắc Chế