Kayle

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 55.13% 1878 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 28.36% 966 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 55% 2 / 58 1
Play Rate 1.59% 38 / 58 2
Ban Rate 0.3% 45 / 58 1
Playerbase Average Games Played 70.35 10 / 58 0
Gold Earned 12803 6 / 58 0
Kills 5.76 33 / 58 0
Deaths 6 27 / 58 9
Assists 6.07 37 / 58 3
Damage Dealt 20042 25 / 58 3
Damage Taken 24212 41 / 58 1
Minions Killed 208.75 3 / 58 0
Tổng Thể 23 / 58 0

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 54.78% _____ 1754 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 2 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 55.05% | 1673 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.97% | 117 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 54.27% | 608 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 59.24% | 211 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 60.56% | 142 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh +1.7% tốc độ đánh
9x Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.09% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-1.67% khi tướng đạt cấp 18)
9x Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp +1.33 máu mỗi cấp (+24 khi tướng đạt cấp 18)
2x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
1x Ngọc tím Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp -0.28% thời gian hồi chiêu mỗi cấp (-5% khi tướng đạt cấp 18)
Tỷ Lệ Thắng 60.56% | 142 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 53.86% | 175 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 56.9% | 155 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 53.69% | 1246 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 58.51% | 417 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.59% | 166 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 12
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 47.59% | 166 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Kayle

Top Bị Kayle Khắc Chế