Shaco

  • Jungle

    Đánh Giá Vị Trí 71.2% 4056 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 17.39% 991 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 52.24% 10 / 45 0
Play Rate 3.76% 18 / 45 1
Ban Rate 1.89% 18 / 45 5
Playerbase Average Games Played NaN 18 / 45 0
Gold Earned 11954 15 / 45 3
Kills 7.01 13 / 45 3
Deaths 5.69 18 / 45 2
Assists 7.58 31 / 45 1
Damage Dealt 15153 26 / 45 0
Damage Taken 26970 37 / 45 1
Team Jungle CS 41.67 43 / 45 1
Counter Jungle CS 28.19 23 / 45 2
Tổng Thể 18 / 45 5

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 52.08% _____ 3671 Trận
Tỷ Lệ Thắng 52.5% _____ 40 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.89% | 3433 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.89% | 3433 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 55.75% | 660 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 58.63% | 220 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.73% | 567 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí +0.95 sát thương vật lí
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh +4.5% tốc độ đánh
Tỷ Lệ Thắng 52.73% | 567 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.77% | 92 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 54.9% | 71 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 52.95% | 3320 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 52.95% | 3320 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 50.45% | 327 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 55.2% | 125 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Jungle Khắc Chế Shaco

Jungle Bị Shaco Khắc Chế