Vladimir

  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 58.31% 1406 Phân Tích
  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 40.19% 969 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 42.88% 54 / 55 1
Play Rate 1.37% 39 / 55 0
Ban Rate 0.27% 44 / 55 13
Playerbase Average Games Played 39.22 35 / 55 0
Gold Earned 11990 47 / 55 2
Kills 5.29 45 / 55 0
Deaths 6.58 34 / 55 5
Assists 6.44 32 / 55 2
Damage Dealt 22460 14 / 55 3
Damage Taken 31707 20 / 55 3
Minions Killed 187.84 27 / 55 3
Tổng Thể 47 / 55 1

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 43.46% _____ 1286 Trận
Tỷ Lệ Thắng 0% _____ 1 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 42.79% | 916 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 46.63% | 238 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 42.51% | 835 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.19% | 222 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 36.63% | 202 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 36.63% | 202 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.4% | 70 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 44.67% | 69 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 42.38% | 637 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.31% | 146 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 35.71% | 42 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 18
Cunning - 0
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 54.54% | 22 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Vladimir

Top Bị Vladimir Khắc Chế