Vladimir

  • Middle

    Đánh Giá Vị Trí 57.92% 4874 Phân Tích
  • Top

    Đánh Giá Vị Trí 40.71% 3426 Phân Tích

Thống Kê Tướng

Thống Kê Điểm Vai Trò Vị Trí Khi Thay Đổi
Win Rate 47.28% 46 / 58 1
Play Rate 2.9% 24 / 58 4
Ban Rate 8.6% 6 / 58 0
Playerbase Average Games Played 42.36 32 / 58 0
Gold Earned 12006 33 / 58 4
Kills 5.57 35 / 58 2
Deaths 6.18 32 / 58 3
Assists 6.3 29 / 58 3
Damage Dealt 23148 7 / 58 3
Damage Taken 30648 21 / 58 1
Minions Killed 192.42 13 / 58 1
Tổng Thể 16 / 58 3

Biểu Đồ Phân Tích

Tỷ Lệ Thắng Từng Phiên Bản

Tỷ Lệ Chọn Từng Phiên Bản

Thành Phần Sát Thương

  • Vật Lý
  • Phép
  • Khác

Phụ Kiện Khởi Đầu

Tỷ Lệ Thắng 47.41% _____ 3153 Trận
Tỷ Lệ Thắng 100% _____ 3 Trận

Tỷ Lệ Thắng Theo Độ Dài Trận

Tỷ Lệ Thắng Qua Những Trận Đã Chơi (Dựa vào kinh nghiệm đánh xếp hạng 2014-2015)

Phép Bổ Trợ Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.11% | 2634 Trận

Phép Bổ Trợ Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 49.32% | 298 Trận

Cách Nâng Skill Thường Dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.14% | 2125 Trận

Cách Nâng Skill Tốt Nhất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Q
Q
Q
Q
Q
W
W
W
W
W
E
E
E
E
E
R
R
R
Tỷ Lệ Thắng 48.14% | 2125 Trận

Bảng Ngọc Thường Dùng

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.93% | 582 Trận

Bảng Ngọc Tốt Nhất

9x Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép +0.87 xuyên kháng phép
9x Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép +1.34 kháng phép
9x Ngọc vàng Bậc III: Giáp +1 giáp
3x Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật +4.95 sức mạnh phép thuật
Tỷ Lệ Thắng 47.93% | 582 Trận

Cách Lên Đồ Thường Dùng

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.06% | 204 Trận

Cách Lên Đồ Tốt Nhất

> > > > >
Tỷ Lệ Thắng 48.15% | 201 Trận

Khởi Đầu Thường Dùng

Tỷ Lệ Thắng 47.61% | 1886 Trận

Khởi Đầu Tốt Nhất

Tỷ Lệ Thắng 54.01% | 224 Trận

Bảng Bổ Trợ Thường Dùng

Ferocity - 0
Cunning - 18
Resolve - 12
Tỷ Lệ Thắng 42.96% | 128 Games

Bảng Bổ Trợ Tốt Nhất

Ferocity - 12
Cunning - 18
Resolve - 0
Tỷ Lệ Thắng 65.38% | 26 Games
Hiển thị ít nhất trận.

Top Khắc Chế Vladimir

Top Bị Vladimir Khắc Chế