Thống kê phiên bản hiện tại

Vị Trí
Hạng Tướng Vị Trí Tỷ Lệ Thắng Tỷ Lệ Chọn Tỷ Lệ Cấm Số Trận Trung Bình Số Tướng Hạ Gục Chết Hổ Trợ Thành Tích Cao Nhất Sát Thương Gây Ra Sát Thương Nhận Vào Số Máu Hồi Lính Tiêu Diệt Quái Rừng Tiêu Diệt Team Jungle CS Vàng Kiếm Được Điểm Vai Trò Thay Đổi Vị Trí
Rank Champion Role Win Percent Play Percent Ban Rate Playerbase Avg. Games Kills Deaths Assists Largest Killing Spree Damage Dealt Damage Taken Total Healing Minions Killed Enemy Jungle CS Team Jungle CS Gold Earned Role Position Position Change
{{indexNumber($index, filteredChampions.length)}}
{{champion.title}}
{{champion.role}} {{champion.general.winPercent}}% {{champion.general.playPercent}}% {{champion.general.banRate}}% {{champion.general.experience}} {{champion.general.kills}} {{champion.general.deaths}} {{champion.general.assists}} {{champion.general.largestKillingSpree}} {{champion.general.totalDamageDealtToChampions}} {{champion.general.totalDamageTaken}} {{champion.general.totalHeal}} {{champion.general.minionsKilled}} {{champion.general.neutralMinionsKilledEnemyJungle}} {{champion.general.neutralMinionsKilledTeamJungle}} {{champion.general.goldEarned}} {{champion.general.overallPosition}} {{Math.abs(champion.general.overallPositionChange)}}